Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

shpeelman97
5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost viaaliss aliss
shpeelman97
4241 e828 390
w każdej sekundzie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaembrace embrace
shpeelman97
7580 2767 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaCharmaquest Charmaquest
shpeelman97
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
shpeelman97
shpeelman97
I kto by pomyślał, że aż tak bedzie mi źle bez Ciebie. I kto by się spodziewał, że pierwszy raz chciałam zawalczyć, a nie uciec jak to zwykłam robić.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaembrace embrace
shpeelman97

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viaembrace embrace
shpeelman97
Dziwne to uczucie, spotkać kogoś w życiu i pierwszy raz pomyśleć "fajnie byłoby stworzyć razem dom" i uczynić go wyjątkowym miejscem pełnym miłości, taką bezpieczną przystanią
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaembrace embrace

July 15 2018

shpeelman97
Reposted fromgruetze gruetze viadarthsadic darthsadic
shpeelman97
2485 90ed 390
Reposted fromfungi fungi

July 13 2018

shpeelman97
3059 fde1 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viadarthsadic darthsadic
shpeelman97
1286 bb10 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadarthsadic darthsadic
shpeelman97
8011 d028 390
You're fired
Reposted frompankamien pankamien viadarthsadic darthsadic

July 10 2018

shpeelman97
7395 41bf 390
Reposted from4desire 4desire viadarthsadic darthsadic
shpeelman97
shpeelman97
4248 4f98
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viadarthsadic darthsadic
shpeelman97
4516 9865 390
Reposted fromnutt nutt viadarthsadic darthsadic

July 07 2018

shpeelman97
2594 5afd 390
Reposted fromzungud zungud vianoisetales noisetales

July 01 2018

shpeelman97
4117 18b0 390
Reposted fromincontrovertible incontrovertible viafungi fungi

June 24 2018

shpeelman97
8622 e10d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl